Category: Uncategorized

อัตราสูงสุดของการวินิจฉัยใหม่ของเอเอ็มดี

การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลในระดับมลพิษทางอากาศนักวิจัยจึงคำนวณค่าการเปิดรับเฉลี่ยต่อปีซึ่งแบ่งออกเป็นสี่ระดับที่แตกต่างกันปัจจัยที่มีอิทธิพลเช่นอายุเพศรายได้ของครอบครัวและความเจ็บป่วยพื้นฐานผู้ที่มีระดับการสัมผัสกับ NO สูงสุด เกือบสองเท่าที่มีแนวโน้มที่จะพัฒนาเอเอ็มดีเมื่อเทียบกับระดับต่ำสุด อัตราสูงสุดของการวินิจฉัยใหม่ของเอเอ็มดี